برای دریافت فرم گزارش پیشرفت طرح های تحقیقاتی اینجا  کلیک کنید

برای دریافت فرم نظارت بر اجرای طرح های تحقیقاتی اینجا کلیک کنید

برای دریافت پیش نویس طرح تحقیقاتی اینجا کلیک کنید

برای دریافت تاییدیه گزارش خاتمه طرح تحقیقاتی اینجا کلیک کنید

برای دریافت فرم نهایی ترجمان دانش اینجا کلیک کنید

برای دریافت فرم_دریافت_گزارش اینجا کلیک کنید

برای دریافت رضایت نامه آگاهانه اینجا کلیک کنید.


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0