دوران

لطفا صبر کنید ...

فرزاد رجایی

استاد

 • سوابق : رزومه
 • تحصيلات : دکتری تخصصی
 • تخصص : بافت شناسی

فرزاد رجایی

استاد

 • تلفن : 02833336001-3139
 • پست الکترونیکی : farzadrajae@qums.ac.ir

نعمت الله غیبی

استاد

 • سوابق : رزومه
 • تحصيلات : دکترای تخصصی
 • تخصص : بیو فیزیک

نعمت الله غیبی

استاد

 • تلفن : 02833336001-3945
 • پست الکترونیکی : ngheibi@qums.ac.ir

محمد رضا ساروخانی

استاد

 • سوابق : رزومه
 • تحصيلات : دکتری تخصصی
 • تخصص : بیوتکنولوژی

محمد رضا ساروخانی

استاد

 • تلفن : 02833336001-3924
 • پست الکترونیکی : mrsarookhani@qums.ac.ir

مرجان نصیری اصل

استاد

 • سوابق : رزومه
 • تحصيلات : دکتری تخصصی
 • تخصص : فارماکولوژی

مرجان نصیری اصل

استاد

 • تلفن : 02833336001
 • پست الکترونیکی : mnassiriasl@qums.ac.ir

سحر مقبلی نژاد

استاد

 • سوابق : رزومه
 • تحصيلات : دکتری تخصصی
 • تخصص : ژنتیک پزشکی

سحر مقبلی نژاد

استاد

 • تلفن : 02833336001-3131
 • پست الکترونیکی : smoghbelinejad@qums.ac.ir

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0