دوران

لطفا صبر کنید ...

نعمت الله غیبی

استاد

 • سوابق : لینک علم سنجی - لینک سامانه پژوهان
 • تحصيلات : دکتری تخصصی
 • تخصص : بیوفیزیک

نعمت الله غیبی

استاد

 • پست الکترونیکی : ngheibi@qums.ac.ir

هاشم حق دوست یزدی

دانشیار

 • سوابق : لینک علم سنجی- لینک سامانه پژوهان
 • تحصيلات : دکتری تخصصی
 • تخصص : فیزیولوژی

هاشم حق دوست یزدی

دانشیار

 • پست الکترونیکی : hhaghdoost@qums.ac.ir

سحر مقبلی نژاد

دانشیار

 • سوابق : لینک علم سنجی- لینک سامانه پژوهان
 • تحصيلات : دکتری تخصصی
 • تخصص : ژنتیک پزشکی

سحر مقبلی نژاد

دانشیار

 • پست الکترونیکی : smoghbelinejad@qums.ac.ir

یزدان نادری

استادیار

 • سوابق : لینک علم سنجی- لینک سامانه پژوهان
 • تحصيلات : دکتری تخصصی
 • تخصص : فارماکولوژی

یزدان نادری

استادیار

 • پست الکترونیکی : CMRC@QUMS.AC.IR

شهرام دارابی

دانشیار

 • سوابق : لینک سامانه علم سنجی- سامانه پژوهان
 • تحصيلات : دکتری
 • تخصص : علوم تشریح

شهرام دارابی

دانشیار

 • پست الکترونیکی : Cmrc@qums.ac.ir

حاجیه لطفی

استادیار

 • سوابق : لینک سامانه علم سنجی- سامانه پژوهان - فایل الحاقی
 • تحصيلات : دکتری
 • تخصص : بیوتکنولوژی پزشکی

حاجیه لطفی

استادیار

 • پست الکترونیکی : lotfi.hajie@yahoo.com

زهره عبدالوهابی

استادیار

 • سوابق : لینک سامانه علم سنجی- سامانه پژوهان
 • تحصيلات : دکتری
 • تخصص : بیوشیمی بالینی

زهره عبدالوهابی

استادیار

 • پست الکترونیکی : z.abdolvahabi@qums.ac.ir

مجتبی فتحی

دانشیار

 • سوابق : لینک سامانه علم سنجی- سامانه پژوهان
 • تحصيلات : دکتری
 • تخصص : بیوشیمی بالینی

مجتبی فتحی

دانشیار

 • پست الکترونیکی : tahafathi2@gmail.com

حمید شهباز محمدی

استادیار

 • سوابق : لینک سامانه علم سنجی- سامانه پژوهان
 • تحصيلات : دکتری
 • تخصص : بیوتکنولوژی پزشکی

حمید شهباز محمدی

استادیار

 • پست الکترونیکی : sh_hamid_biochem@yahoo.com

غزاله محمدی

استادیار

 • سوابق : لینک سامانه علم سنجی- سامانه پزوهان
 • تحصيلات : دکتری
 • تخصص : پزشکی مولکولی

غزاله محمدی

استادیار

 • پست الکترونیکی : qmohammadi@qums.ac.ir

ساناز کشاورزشاهباز

استادیار

 • سوابق : لینک سامانه علم سنجی- لینک سامانه پژوهان
 • تحصيلات : دکتری
 • تخصص : ایمنی شناسی پزشکی

ساناز کشاورزشاهباز

استادیار

 • پست الکترونیکی : Sanaz.ks_023@yahoo.com

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0