دوران

لطفا صبر کنید ...

نعمت الله غیبی

استاد

 • سوابق : رزومه
 • تحصيلات : دکتری تخصصی
 • تخصص : بیوفیزیک

نعمت الله غیبی

استاد

 • پست الکترونیکی : ngheibi@qums.ac.ir

هاشم حق دوست یزدی

استاد

 • سوابق : رزومه
 • تحصيلات : دکتری تخصصی
 • تخصص : فیزیولوژی

هاشم حق دوست یزدی

استاد

 • پست الکترونیکی : hhaghdoost@qums.ac.ir

محمد صوفی آبادی

استاد

 • سوابق :
 • تحصيلات : دکتری تخصصی
 • تخصص : فیزیولوژی

محمد صوفی آبادی

استاد

 • پست الکترونیکی : CMRC@QUMS.AC.IR

بابک رحمانی

استاد

 • سوابق :
 • تحصيلات : دکتری PHD
 • تخصص : پزشکی مولکولی

بابک رحمانی

استاد

 • پست الکترونیکی : CMRC@QUMS.AC.IR

سحر مقبلی نژاد

استاد

 • سوابق : رزومه
 • تحصيلات : دکتری تخصصی
 • تخصص : ژنتیک پزشکی

سحر مقبلی نژاد

استاد

 • پست الکترونیکی : smoghbelinejad@qums.ac.ir

فاطمه سمیعی راد

دانشیار

 • سوابق :
 • تحصيلات : دکتری تخصصی
 • تخصص : پاتولوژی

فاطمه سمیعی راد

دانشیار

 • پست الکترونیکی : fsamieerad@qums.ac.ir

یزدان نادری

استاد

 • سوابق :
 • تحصيلات : دکتری تخصصی
 • تخصص : فارماکولوژی

یزدان نادری

استاد

 • پست الکترونیکی : CMRC@QUMS.AC.IR

حسین پیری

استاد

 • سوابق :
 • تحصيلات : دکتری تخصصی
 • تخصص : بیوشیمی بالینی

حسین پیری

استاد

 • پست الکترونیکی : CMRC@QUMS.AC.IR

احسان عالی

استاد

 • سوابق :
 • تحصيلات : دکتری تخصصی
 • تخصص : فارماکولوژی

احسان عالی

استاد

 • پست الکترونیکی : CMRC@QUMS.AC.IR

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0