دوران

لطفا صبر کنید ...

سحر مقبلی نژاد

ریاست

  • سوابق : لینک سامانه پژوهان - لینک سامانه علم سنجی
  • تحصيلات : ژنتیک پزشکی
  • تخصص : دکترای تخصصی

سحر مقبلی نژاد

ریاست

  • تلفن : 028-33336001-3154
  • تلفن همراه :
  • پست الکترونیکی : smoghbelinejad@qums.ac.ir

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0