مراحل اجرایی

ارائه پیش نویس طرح پژوهشی به مرکز تحقیقات (فایل Word و نسخه فیزیکی)

بررسی اولیه توسط کارشناسان و ریاست مرکز و تعیین داوران

ارسال طرح به داوران جهت بررسی و داوری (فرم داوری)، ابلاغ نظرات داوران به مجریان و انجام اصلاحات مورد نیاز توسط مجری

طرح در شورای پژوهشی مرکز و تصویب طرح

طرح در شورای اخلاق پزشکی دانشگاه در صورت لزوم (فرم رضایت آگاهانه)

ارجاع به شورای پژوهشی دانشگاه درصورت تصویب

عقد قرارداد پژوهشی

پرداخت هزینه وسایل و آزمایش ها طبق پروپوزال مصوب و در صورت تأیید ناظر طرح (فرم درخواست هزینه های مواد و وسایل طرح)

ارائه گزارش نهایی به همراه مقالات چاپ شده منتج از طرح و فایل چکیده کامل فارسی حاصل از طرح. گزارش نهایی پس از تأیید ناظر (فرم تائیدیه ناظر)، چهار مرحله اول را طی می­نماید و در صورت تصویب، طرح خاتمه یافته اعلام و مابقی بودجه مصوب پرداخت می شود.
رعایت موازین اخلاقی در پژوهش الزامی است و مجریان باید حتماً قبل از اجرای طرح های تحقیقاتی، اصول اخلاقی را مورد توجه قرار دهند.


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0