آدرس پستی معاونت تحقیقات و فناوری : قزوین-بلوار شهید بهشتی- فرعی مودت
پست الکترونیک : research.dpt@qums.ac.ir


آدرس پستی مرکز تحقیقات : قزوین- بلوار شهید با هنر- دانشگاه علوم پزشکی قزوین- ساختمان علوم پایه- مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
پست الکترونیک : CMRC@QUMS.AC.IR

شماره تماس : 6-33336001-028   داخلی 3146
تلفکس : 333609046.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0