الگوي مقاومت دارويي چند گانه در ايزوله هاي انتروباكتر كلوآكه و سودوموناس آئروژينوزا جدا شده از بيماران بستري شده در بخش هاي مراقبت ويژه بيمارستان هاي شهرهاي تهران و قزوين

بررسی اثر امواج 950 مگاهرتز سیستم تلفن همراه بر حافظه موش های سوری نر

مقایسه خاموش کننده های فلوئورسنت و غیرفلوئورسنت روش Real-time PCR در پلات های آمپلیفیکیشن استاندارد ژن دلتا-6 دساتوراز در کشت سلولی رده PANC-1

اثر امواج مايكروويو بر روي تغييرات مورفومتريك بيضه خرگوش

فراواني فنوتيپهاي مقاوم به اريترومايسين در استرپتوكوكوسهاي جدا شده از لارنگوسكوپ در بيمارستان آموزشي شهيد رجايي قزوين (1392)

فراوانی ژن های ermA,B,C در انتروکوک های مقاوم به اریترومایسین جدا شده از نمونه های بالینی بیماران بستری شده در بیمارستان های دانشگاهی شهر قزوین و تهران

بيان، تخليص و بررسي عملكرد ناحي ه كينازي گيرنده نوتركيب عامل رشد فيبروبلاستي 2b انسانی

الگوي هيستوپاتولوژيكي بافت بيضه مردان با آزواسپرمياي غيرانسدادي مراجعه كننده به بخش نازايي بيمارستان شريعتي تهران (1391)

مكانيسم مولكولي ايجاد مقاومت به انسولين

ارتباط حضور اينتگرون كلاس يك با الگوي مقاومت دارويي چندگانه در گونه هاي انتروباكتر جمع آوري شده از بيمارستانهاي آموزشي قزوين و تهران

فراوانی اینتگرون کلاس I در ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا با الگوی مقاومت چندگانه دارویی در بیمارستان های انتخابی شهرهای قزوین و تهران

بررسی دخالت سیستم اوپیوئیدرژیک درون زاد در محرومیت غذایی بر رفتارهای دردی القا شده با فرمالین

اثر ترکیبی لیزر کم توان و کافئیک اسید بر روی ترمیم زخم پوستی ایجاد شده در موش سفید صحرایی نر

فراوانی مایکوپلاسما هومینیس در نمونه اندوسرویکس بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کوثر قزوین در سال  1391

بررسي نقش سيستم اوركسينرژيك در اثر مرفين برمصرف غذا و آب در موش هاي صحرايي نر

اثر تجويز حاد مهار کننده هاي کانال هاي پتاسيمي بر علايم رفتاري پارکينسونيسم القا شده با 6-هيدروکسي دپامين در موش صحرايي

مروري بر خواص دارويي گياهان رنگ زا

تأثیر PMSG و hCG بر فولیکول های تخمدان موش سوری نژاد  NMRI

بیان زیرواحد S100A8 نوترکیب و اثر کلسیم بر ساختار سوم آن

بررسی بیان ژن و خالص سازي زیر واحدهاي S100 A8 و S100 A9 کالپروتکتین و بررسی ساختار آنها

اثر ضد تشنجي عصاره هيدروالکلي گياه مخلصه( Scrophularia striata Boiss)  بر تشنج ناشي از پنتيلن تترازول در موش سوري


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0