آپوپتوز مرگ برنامه ريزي شده سلولي

بررسی اثر تزریق لیدوکایین به داخل هسته پاراژیگانتو سلولاریس جانبی بر روی درد ناشی از آزمون فرمالین صفحه داغ در موش صحرایی

بررسی تاثیر جنس و نژاد در تاثیر محرومیت غذایی بر رفتار درد در آزمون فرمالین در موش صحرایی

بررسی ملکولی بتالاکتامازهاي وسیع الطیف در ایزوله هاي انتروباکتر جمع آوري شده از بیمارستان هاي آموزشی شهرهاي قزوین و تهران

فراوانی بتالاکتامازهای با طیف گسترده و ژنوتیپ های TEM و SHV در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های بالینی جمع آوری شده از بیمارستان های شهر قزوین

طراحي بيوانفورماتيكي و بهينه سازي پپتيدهاي مهاركننده گيرنده تروپومايوزين كيناز B در رده سلولی U266

بررسی همزمانی حضور بتالاکتاماز های وسیع الطیف و فاکتورهای پلاسمیدی مقاومت به کینولون در ایزوله های انتروباکتر جمع آوری شده از بیمارستان های شهرهای قزوین، کرج و تهران

اثرات دگزامتازون بر تغییرات مورفومتریک اپیدیدیم و مجراي دفران در موش سوري

تأثير امواج مغناطيسي تلفن همراه بر مدل صرع تجربي ناشي از تزريق پنتيلن تترازول در موش

اثر مواجهه با استرس مزمن ناهمگن ترتیبی در مادران باردار بر رفتار درد ناشی از آزمون فرمالین در فرزندان بالغ موش صحرایی

اثر تزريق آگونيست و آنتاگونيست گيرنده 1 اوركسين در ناحيه تگمنتوم شكمي بر علايم سندرم محروميت مرفين

اثر آنتاگونيست گيرنده  1اوركسين بر محروميت غذايي حاد در آزمون فرمالين

بررسی اثر تترا اتیل آمونیوم و ویتامین های گروه ب بر اثربخشی پیوند سلولی در درمان بیماری پارکینسون در مدل حیوانی 6-هیدروکسی دوپامین

اثر غیر فعال کردن موقتی بخش ريسترال شکمیمیانی بصل النخاع روی بی دردی ناشی از استرس شنا در آزمون فرمالین در موش صحرایی

بررسي اثرات تزريق ليدوكائين به داخل بخش سري شكميمياني بصل النّخاع بر رفتارهاي دردي در آزمون هاي صفحه داغ و فرمالين در موش صحرايي

بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه Salvia Sahendica بر روی تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری

فراوانی پلی مورفیسم در جایگاه های INT4، D543 و 3UTR ژن NRAMP_1 افراد مسلول و سالم زاهدان

شناسایی گونه هاي کاندیداي جدا شده از موارد ولوو واژینیت کاندیدایی با مقایسه دو روش کشت و مولکولی ابداعی در سال  1391

تهيه و بهينه سازي نانوذرات كيتوسان به عنوان حامل داروي آنتي آلزايمر تاكرين و تخمين اندازه نانوذرات با روش شيمي سنجي

ارتباط تعداد و تحرك اسپرم و سن زنان با موفقيت تلقيح داخل رحمي

بررسی اثرات ضد دردي عصارة هیدروالکلی هستۀ انگور با استفاده از آزمون فرمالین و صفحۀ داغ در موش سوري نر

اثر آمیگدالین بر درد ناشی از فرمالین در موش های سوری نر

اثرات استرس مزمن چندگانه بر ساختار بافتی بیضه موش صحرایی

فراوانی ژن های tst، entB و entC در میان نمونه های بالینی استافیلوکوک اورئوس جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های آموزشی قزوین


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0