Cmrc

  تاریخچه

     

   

  نام : مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین

   

  آدرس : قزوین، بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین.

   

  تاریخ شروع به کار : مجوز راه اندازی مرکز تحقیقات علوم پایه پزشکی در مورخ 6/2/85 با رای شورای مرکزی دانشگاه علوم پزشکی قزوین صادر گردید .

  این مرکز تشکیلاتی است که به منظور گسترش امور پژوهشی ، آموزشی و ارتقاء دانش در علوم پایه پزشکی آشنا سازی محققین و دانشجویان گروه پزشکی با آخرین دستاوردها و پیشرفت های حاصله به ویژه در بخش های پایه پزشکی و ارائه راه حل در امور بهداشتی و درمانی به منظور دستیابی به اهداف ذیل تاسیس و محل آن در ساختمان علوم پایه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در نظرگرفته شد.

  این مرکز با پیگیری های مکرر ریاست وقت مرکز و معاونت محترم پژوهشی دانشگاه در تاریخ 10/8/88 موفق به اخذ موافقت اصولی از شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی گردید و کار خود را با عنوان مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی قزوین آغاز کرد.

   

   

   

   

  اعضای هیئت مؤسس این مرکز به شرح زیر می باشد.

  دکتر فرزاد رجایی، دکتر نعمت الله غیبی، دکتر محمدرضا ساروخانی، دکتر مرجان نصیری اصل، دکتر سحر مقبلی نژاد

   

   

  اعضای شورای پژوهشی این مرکز به شرح ذیل می باشد.

   

  دکتر فرزاد رجایی ، دکتر نعمت الله غیبی، دکتریزدان نادری، دکتر محمد صوفی آبادی ، دکتر هاشم حقدوست یزدی ، دکتر علیرضا فراست، دکتر بابک رحمانی، دکتر مهدی آزاد، دکتر سحر مقبلی نژاد ،  دکتر فاطمه سمیعی راد ، دکتر احسان عالی

   

   

   

  اهداف راهبردی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

      ارتقاء و توسعه سطح دانش پزشکی و فراهم نمودن زمینه رشد افراد و ارتقای سلامت جامعه

      افزایش آگاهی و تغییر نگرش و عملکرد جامعه در زمینه بیماریهای سلولی و مولکولی

      ارتقای دانش و مهارت تحقیق

      تربیت نیروی انسانی محقق

      هدایت هدفمند تحقیقات علوم پزشکی

      ارتقاء سطح همکاری و هماهنگی در بین محققین علوم پزشکی

      ایجاد ارتباط و تعامل پویا در بین واحدهای تحقیقاتی علوم پزشکی

      جلوگیری از انجام تحقیقات موازی توسط واحدهای پژوهشی علوم پزشکی

      بهره برداری بهینه و نیز توزیع مناسب منابع (انسانی ، فیزیکی،مالی )

      بسج بهتر و بیشتر منابع مالی 

      انجام پژوهشهای علمی بنیادی و کاربردی به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی

      راه اندازی روش های تشخیص مولکولی بیماری ها


  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0