• ساعت : ۱۲:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ 
  • کد خبر : ۵۱۸۴
Affiliation (وابستگی سازمانی) مركز تحقیقات سلولی و مولكولی

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، پیشگیری از بیماری های غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

Cellular and Molecular Research Center, Research Institute for prevention of Non- Communicable Disease, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0