• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ 
  • کد خبر : ۵۱۸۴
Affiliation مركز تحقیقات سلولی و مولكولی
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، پیشگیری از بیماری های غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران Cellular and Molecular Research Center, Research Institute for prevention of Non- Communicable Disease, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0