اطلاعیه
دومین همایش کشوری پژوهش در توسعه مدیریت و منابع نظام سلامت
چهارمین فراخون برنامه پزشک پژوهشگر
همایش ها و کنگره های پیش روی علوم پزشکی
اولین فراخوان اولویت های پژوهشی طرح های موسسه ملی تحقیقات سلامت
بیست و چهارمین صورتجلسه هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی قزوین
اطلاع تمامی اعضای محترم هیأت علمی، دانشجویان/ پژوهشگران
جهت اطلاع به هیأت علمی / پژوهشگران
آغاز فرآیند ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال 95
انتصاب اعضای شورای پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین
برگه جدید رضایت نامه آگاهانه بیماران
کارگاه¬های پزشکی مبتنی بر شواهد و ...
کارگاه های تجاری سازی فناوری و ...
همکاری دانشگاه ها با سازمان های مردم نهاد ملی در ایجاد شعب استانی
بیانیه سازمان نظام پزشکی در خصوص حقوق پزشکان
امکان استفاده از بیمه نامه مسئولیت جهت جبران خسارت های احتمالی ناشی از مطالعات کارآزمایی بالینی
همکاری با مرکز تحقیقات سالمندی ایران
 اطلاعیه دسترسی به ژورنال تخصصی پزشکی (New England Journal of Medicine)
پنجمین کنگره بین المللی سلامت مبتنی بر شواهد
کنگره بین المللی علوم پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی
فراخوان مقاله همایش ملی حکیم اسماعیل جرجانی
1 2