اخبار

نشست مدیریت پژوهش و کارشناسان پژوهشی واحدهای تابعه


 
به منظور دستیابی به اهداف استراتژیک معاونت پژوهشی در حیطه سامانه علم سنجی و تکمیل پروفایل اعضا هیأت علمی جلسه ای در  روز دوشنبه تاریخ 9/5/96 با حضور کارشناسان پژوهش مراکز تحقیقات و واحدهای تابعه در سالن اجتماعات معاونت پژوهشی تشکیل شد.
در این جلسه جناب آقای دکتر میرهاشمی مدیر محترم پژوهش توضیحاتی در رابطه با اهمیت دستیابی به اهداف عملیاتی سال  96 معاونت را بیان نمودند سپس خانم پوراسماعیل کارشناس علم سنجی دانشگاه، گزارش عملکرد دانشکده ها و مراکز تحقیقات را ارائه نمود. مقرر شد تا پایان مرداد ماه پروفایل همه اعضای هیأت علمی تکمیل گردد.
 
 
بيشتر