اخبار اسلایدی
با امضای وزیر بهداشت مجوز مرکز تحقیقات بیماری های متابولیک قطعی شد
طی نامه ارسالی از سوی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأسیس قطعی مرکز تحقیقات بیماری های متابولیک در دویست و پنجاه و چهارمین جلسه شورای گسترش دانشگاه ها مورخ 6/4/95 موافقت شد.
این مرکز از سال 1386 مجوز اصولی خود را کسب نمود و تاکنون ریاست دکتر امیر ضیایی و دکتر محمدعلی زحل را بر خود دیده است. این مرکز اولین مرکز تحقیقاتی دانشگاه می باشد و هم اکنون در مرکز آموزشی، درمانی بوعلی سینا مستقر است.