اخبار اسلایدی
با امضای وزیر بهداشت مجوز مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی قطعی شد
طی نامه ارسالی از سوی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأسیس قطعی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی در دویست و پنجاه و چهارمین جلسه شورای گسترش دانشگاه ها مورخ 6/4/95 موافقت شد.
این مرکز از سال 1388 مجوز اصولی خود را کسب نمود و تاکنون ریاست دکتر تقی ناصرپور را بر خود دیده است.
 
 
 
امتیاز دهی