اخبار اسلایدی
جلسه شورای عالی مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی تشکیل شد
24 خرداد ماه، شورای عالی مرکز تحقیقات «ایمنی محصولات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین» در دفتر معاونت پزوهش و فنآوری دانشگاه، تشکیل شد. در این جلسه که دکتر مهرام رییس دانشگاه، دکتر ناصرپور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، دکتر قجر بیگی معاون غذا و دارو و عضو مؤسس مرکز ایمنی محصولات بهداشتی دکتر پیمانی مدیر امور پژوهشی دانشگاه و عضو مؤسس مرکز ایمنی محصولات بهداشتی و دکتر حقدوست به عنوان  عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی و عضو مؤسس مرکز ایمنی محصولات بهداشتی حضور داشتند، با رأی موافق کلیه حاضرین دکتر پیمان قجر بیگی به عنوان رییس این مرکز تحقیقات انتخاب شد.
طی سه سال گذشته پرونده درخواست تأسیس مرکز تحقیقات ایمنی شوینده ها و محصولات بهداشتی به معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت متبوع ارسال شده بود.