اخبار اسلایدی
دسترسی مجدد به پایگاه Primal Pictures از زیر مجموعه های OVID
دسترسی مجدد به پایگاه Primal Pictures از زیر مجموعه های OVID شامل اطلس ها ، تصاویر و انیمیشن های آناتومی و فیزیولوژی انسانی از تاریخ 11 اردیبهشت 1395 در آدرس http://www.anatomy.tv  فراهم گردید.