اطلاعیه
تاسیس پژوهشکده پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر و تغییر ادرس مراکز تحقیقات ( affiliation)

1398/7/25 پنجشنبه

 

   با توجه به تأسیس پژوهشکده"پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر"   آدرس (Affiliation)  جدید مراکز زیر مجموعه پژوهشکده در مقالات به شرح تغییر نمود.

Social Determinants of Health Research Center, Research Institute for Prevention of Non-Communicable Diseases, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

Cellular and Molecular Research Center, Research Institute for Prevention of Non-Communicable Diseases, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
 

Metabolic Diseases Research Center, Research Institute for Prevention of Non-Communicable Diseases, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
 

Children Growth Research Center, Research Institute for Prevention of Non-Communicable Diseases, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

 
امتیاز دهی