اطلاعیه
دومین کنگره بین المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ایران

برگزارکنندگان: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انجمن نوروژنتیک ایران 
زمان برگزاری: 2 الی 4 اسفند 1396
ارسال خلاصه مقالات: 21 آبان 1396
مکان برگزاری: مشهد 

سایت همایش 
سایت انجمن