اطلاعیه
اولین کنگره بین المللی داروسازی نوین

اولین کنگره بین المللی داروسازی نوین

برگزارکنندگان: نشریه تخصصی نوین دارو، مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زمان برگزاری: 18 الی 20 بهمن 1396
ارسال خلاصه مقالات: 30 آبان 1396
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازی

    سایت همایش