اخبار
قبولی دکتر امیر پیمانی در دوره ی تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) علوم آزمایشگاهی

جناب آقای دکتر امیر پیمانی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه در دوره ی تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز پذیرفته شد.

ریس و کارشناس این مرکز این موفقیت را به شما تبریک عرض نموده، توفیقات روزافزون ایشان را در تمامی مراحل زندگی از خداوند بزرگ خواستاریم.

آدرس الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir 
 
امتیاز دهی