اخبار
برگزاری جلسه بررسی نتایج پایش برنامه استراتژیک سه ماهه اول سال 96 معاونت پژوهش و فناوری

 
جلسه بررسی نتایج  پایش برنامه استراتژیک سه ماهه اول سال 96 معاونت پژوهش و فناوری با حضور مدیر محترم پژوهش جناب آقای دکتر میر هاشمی، مسئول پایش برنامه استراتژیک معاونت و جمعی از کارشناسان پژوهش در روز سه شنبه مورخ  2/5/96 برگزار شد.  در این جلسه فعالیت هایی که دارای تأخیر در ارزیابی انطباق بودند بررسی شد و هر یک از کارشناسان در مورد فعالیت های خود توضیحات لازم را ارائه دادند. مقرر شد تا دوره پایش بعدی نواقص و اشکالات اجرای فعالیت های مذکور رفع گردد.
 
 
امتیاز دهی