اخبار
سه انتصاب جدید در حوزه های پژوهش و آموزش دانشگاه علوم پزشکی قزوین
با دو پیشنهاد معاون پژوهشی و فناوری و یک پیشنهاد معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در روز دهم تیر 1396 سه انتصاب جدید در حوزه های آموزشی و پزوهشی این دانشگاه اتفاق افتاد.
دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه، به پیشنهاد معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، در ابلاغ های جداگانه ای، دکتر رضا نجفی پور، دانشیار دانشکده پزشکی را به عنوان رییس گروه توسعه فناوری سلامت و سید محمد هادی خالقی،  مربی دانشکده بهداشت را به سمت رییس مرکز رشد فناوری زیست پزشکی دانشگاه منصوب کرد.
رییس دانشگاه همچنین به پیشنهاد معاون آموزشی دانشگاه با صدور ابلاغی، دکتر روح الله کلهر، استادیار دانشکده بهداشت را به عنوان دبیر کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان دانشجویی دانشگاه منصوب و از خدمات دکتر محمد علی سلیمانی دبیر سابق این کمیسیون قدردانی کرد
 
 
امتیاز دهی