اخبار
دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه های علوم پزشکی کشور به مجموعه تصمیم سازی بالینی
به اطلاع می‌رساند پیرو مذاکرات صورت گرفته مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی با ناشر Wiley، دسترسی آزمایشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به مجموعه تصمیم سازی بالینی ناشر مذکور با عنوان Essential Evidence Plus (EE+) از طریق آدرس http://www.essentialevidenceplus.com تا 15 ژانویه 2017 فراهم شده است.
دریافت راهنمای محتوا و استفاده از منبع