جمعه 22 خرداد 1394 ارزشیابی فعالیت های مرکز جهت قطعی شدن
بازدید تیم اعزامی از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در مورخ 16/11/93
ghatie-1   
1394/3/23 شنبه
ghatie-2   
1394/3/23 شنبه
ghatie-3   
1394/3/23 شنبه

بيشتر