ماموریت

توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم

انجام پژوهشهای بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظر ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی

تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه

ترغیب تشویق و بکارگیری محققین

کوشش درجلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرائی مربوطه در داخل کشور