معاون پژوهشی
                     

دکتر فرهاد نیک خواهی

سمت : معاون پژوهشی مرکز

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی

رشته تحصیلی : باکتری شناسی

مرتبه علمی : استادیار                                                  

پست الکترونیک : F.nikkhahi@qums.ac.ir

دریافت رزومه

لینک سامانه پژوهان

شماره تماس : 02833336001- داخلی 3170

آدرس : مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده علوم پایه پزشکی