اختراعات

اختراعات اعضای مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی


دکتر نعمت اله غیبی
1. دستگاه پوزیشن دهنده به سر و گردن و ماسک گیر

خلاصه اختراع (Word_PDF)

توصیف اختراع (Word_PDF)

2. چسب زخم آغشته به عسل ، بره موم و نانو نقره جهت پانسمان و درمان انواع خراشیدگیها ، بریدگیها و زخمها
           خلاصه اختراع (Word_PDF)
ادعا نامه (Word_PDF)