مقالات فارسی 2014
عنوان
 
فایل مقاله
 
الگوی مقاومت دارویی چند گانه در ایزوله های انتروباکتر کلوآکه و سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران بستری شده در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های شهرهای تهران و قزوین
بررسی اثر امواج 950 مگاهرتز سیستم تلفن همراه بر حافظه موش های سوری نر
مقایسه خاموش کننده های فلوئورسنت و غیرفلوئورسنت روش Real-time PCR در پلات های آمپلیفیکیشن استاندارد ژن دلتا-6 دساتوراز در کشت سلولی رده PANC-1
اثر امواج مایکروویو بر روی تغییرات مورفومتریک بیضه خرگوش
فراوانی فنوتیپهای مقاوم به اریترومایسین در استرپتوکوکوسهای جدا شده از لارنگوسکوپ در بیمارستان آموزشی شهید رجایی قزوین (1392)
فراوانی ژن های ermA,B,C در انتروکوک های مقاوم به اریترومایسین جدا شده از نمونه های بالینی بیماران بستری شده در بیمارستان های دانشگاهی شهر قزوین و تهران
بیان، تخلیص و بررسی عملکرد ناحیه کینازی گیرنده نوترکیب عامل رشد فیبروبلاستی 2b انسانی
الگوی هیستوپاتولوژیکی بافت بیضه مردان با آزواسپرمیای غیرانسدادی مراجعه کننده به بخش نازایی بیمارستان شریعتی تهران (1391)
مکانیسم مولکولی ایجاد مقاومت به انسولین
ارتباط حضور اینتگرون کلاس یک با الگوی مقاومت دارویی چندگانه در گونه های انتروباکتر جمع آوری شده از بیمارستانهای آموزشی قزوین و تهران
فراوانی اینتگرون کلاس I در ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا با الگوی مقاومت چندگانه دارویی در بیمارستان های انتخابی شهرهای قزوین و تهران
بررسی دخالت سیستم اوپیوئیدرژیک درون زاد در محرومیت غذایی بر رفتارهای دردی القا شده با فرمالین
اثر ترکیبی لیزر کم توان و کافئیک اسید بر روی ترمیم زخم پوستی ایجاد شده در موش سفید صحرایی نر
فراوانی مایکوپلاسما هومینیس در نمونه اندوسرویکس بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کوثر قزوین در سال  1391
بررسی نقش سیستم اورکسینرژیک در اثر مرفین برمصرف غذا و آب در موش های صحرایی نر
اثر تجویز حاد مهار کننده های کانال های پتاسیمی بر علایم رفتاری پارکینسونیسم القا شده با 6 هیدروکسی دپامین در موش صحرایی
مروری بر خواص دارویی گیاهان رنگ زا
تأثیر PMSG و hCG برفولیکولهای تخمدان موش سوری نژاد  NMRI
بیان زیرواحد S100A8 نوترکیب و اثر کلسیم بر ساختار سوم آن
بررسی بیان ژن و خالص سازی زیرواحدهای S100 A8 و S100 A9 کالپروتکتین و بررسی ساختار آنها