مقالات فارسی 2015
عنوان
 
فایل مقاله
 
بررسی حضور آلژینات در ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا با الگوی مقاومت دارویی چندگانه جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستانهای های شهرهای قزوین و تهران
کاربرد روش RE_SNPs در مطالعه فیلوژنی باسیلوس آنتراسیس در ایران
به کارگیری روش سریع و حساس  Real time PCR در تشخیص ناخالصی های DNA در اینترفرون نوترکیب
اثر پیشدرمانی با مهارکننده کانالهای پتاسیمی 4_امینوپیریدین بر بیماری پارکینسون القا شده با سم 6 هیدروکسی دپامین در موش صحرایی
اثر مواجهه با تنش ترکیبی در دوره جنینی بر ذخیره حافظه در مدل یادگیری اجتنابی غیرفعال موشهای صحرایی
فراوانی ژن های کد کننده فیمبریه های نوع 1 و P در جدایه های اشرشیاکلی بیماران بستری در بیمارستان های کرج و قزوین
اثرات بافت شناختی تنش مزمن چندگانه بر روی تخمدان موش صحرایی
اثر نیکل بر ساختار ناحیه کینازی گیرنده فاکتور رشد فیبروبلاستی نوع دو