گالری تصاویر
تعیین وضعیت مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی مهرماه 1396
ارزشیابی فعالیت های مرکز جهت قطعی شدن
حضور اعضای هیئت علمی مرکز در آزمایشگاه