طرح های اتمام یافته

طرح های تحقیقاتی اتمام یافته در مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی به شرح ذیل می باشد.

بررسی اثر پیش تیمار با مهار کننده های کانال های پتاسیمی 4- آمینوپیریدین
(4-AP) و تترااتیل امونیوم (TEA) بر پیشگیری از ایجاد بیماری پارکینسون درمدل حیوانی 6- هیدروکسی دپامین

بررسی فنوتیپی و مولکولی متالوبتالاکتامازها و کلاسهای اینتگرونی 1، 2 و 3 در سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از بیمارستان های شهر قزوین و تهران

بررسی آلودگی به توکسوپلاسما در بروز تشنج
ناشی از پنتیلن تترازول و رابطه آن با فراوانی کیست های مغزی در موش های سوری

اثر مهاری فلوفنازین، تیوریدازین و آری پیپیرازول بر کیست سازی توکسوپلاسما گوندی ای در موش

راه اندازی تکنیک
Real time PCR درتشخیص ناخالصی های DNA ژنومی E.coli در محصولات نوترکیب

بررسی اثر پیش تیمار با مهار کننده های کانال های پتاسیمی 4- آمینوپیریدین
(4-AP) و تترااتیل امونیوم (TEA) بر پیشگیری از ایجاد بیماری پارکینسون درمدل حیوانی 6- هیدروکسی دپامین

اثر ترمودینامیکی و سینتیکی برخی ترکیبات فلاونوئیدی بر روی آنزیم تایروزیناز

بررسی نقش فلونارایزین همراه با ویتامین های ب در پیشگیری از ایجاد بیماری پارکینسون در مدل حیوانی ایجاد شده بر اثر تجویز 6- هیدروکسی دپامین

ارتباط پلی مورفیسم های ژنی گیرنده های استروژنی و پروژسترونی با سندرم سقط مکرر

بررسی اثرات محافظتی عصاره چای سبز بر روی آسیب های ناشی از سرب در بیضه و اپیدیدیم موش سوری 
  

بررسی اثرات امواج ماکروویو بر روی بیضه و اپیدیدیم خرگوش

بررسی نقش گیرنده های  دوپامینرژیک  D1 و D2 ناحیه هیپوکمپ پشتی بر ترجیح مکان شرطی القا شده توسط مورفین در ناحیه تگمنتوم شکمی در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی

بررسی حساسیت و ویژگی real-time PCR با استفاده از ژن‌های yidC و 16s rRNA برای تشخیص مایکوپلاسما هومینیس در نمونة اندوسرویکس زنان مراجعه‌کننده به بیمارستان کوثر و کلینیک‌های خصوصی زنان قزوین

بررسی ارتباط بین میزان بیان ژنهای پروتامین 1و2 با ژنهای تنظیمی Contrinو Jhdm2a در سطح RNA و پروتئین در نمونه های بافت بیضه مردان آزواسپرم

بررسی ناحیه نوین غنی از پورین در بالادست ژن
Caveolin-1 در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی در جمعیت ایرانی

بررسی اثرات تزریق آنتاگونیست گیرنده اورکسین A به داخل بطن جانبی بر بی دردی القاء شده توسط مرفین