طرح های در دست اجرا

طرح های تحقیقاتی مصوب و در حال اجرا در مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی به شرح ذیل می باش
د.

مقایسه اثر سینام آلدئید با بنزوات سدیم بر ماندگاری و خواص حسی سس مایونز

مطالعه تاثیر فلاونوییدی مایریسیتن
 بر روی بیان ژن و پروتئین -catenin β در رده سلولی سرطانی ملانوما (A375 )

بررسی میزان بیان
MIR135a در نمونه پلاسمای افراد دارای حالات پیش دیابتی IGT,IFG، دیابت و دیابت بارداری در مقایسه با گروههای کنترل

بررسی فراوانی دو پلی مورفیسم
C677T و A1298C  ژن MTHFR و ارتباط آن با هایپو متیلاسیون ژن H19 در نمونه اسپرم مردان ایرانی با ناباروری اولیه

اثرات دگزامتازون بر تغییرات مورفومتریک و آپوپتوزیس رحم، لوله رحم، تخمدان، کلیه و کبد در موش سوری

بررسی تاثیر
Nutlin-3 بر بیان ژنهای P53, P21, PUMA, MDM2  وهمچنین اثر آن برمیزان بروز آپوپتوزیس و سیتوتوکسیسیته در سلولهای بنیادی مزانشیمی بدست آمده از مغز استخوان موش

تاثیر محافظتی تجویز همزمان ملاتونین و ال کارنیتین بر پارامتر های تولید مثلی در موش صحرایی نر

شیوع سرولوژیک توکسوپلاسماگوندی ای در مرغ و خروس های خانگی استان گیلان و شناسایی ژنوتایپ های آن

ارزیابی کاهش اندازه تومور فیبروسارکومای موش های
Balb/c توسط پلاسمیدالقا کننده­ی مرگ سلولی POct4/TK بارگزاری شده در نانوپلیمر دندروزومی OA400

بررسی اثر مهار ژن
ABCB1 (MDR-1) در کاهش مقاومت سلول های سرطانی در برابر عوامل شیمی درمانی با استفاده از فن آوری CRISPR/Cas در رده سلولی مقاوم به دارو سرطان تخمدان

بررسی بیان
p62 و مسیر سیگنالینگ اتوفاژی مرتبط با آن در بیماری پارکینسون مدل 6-هیدروکسی دوپامین موش صحرایی نژاد ویستار

بررسی بیان
FOX3a و مسیر سیگنالینگ اتوفاژی مرتبط با آن در بیماری پارکینسون مدل 6-هیدروکسی دوپامین موش صحرایی نژاد ویستار

مطالعه اثر زیر واحدهای پروتئین کالپروتکتین
S100A9 و S100A8 بر وضیعت بیان و متیلاسیون پروموتر ژن OCLN در رده سلولی A-375 ملانومای انسانی

ژنوتایپینگ ویروس
HPV و بررسی بیان ژنهای E6/E7 وP16 INK4Aبه عنوان بیومارکرهای مولکولی در تشخیصپیش سرطان و سرطان دهانه رحم در نمونه های بیوپسی دهانه رحم استان قزوینبا روشReal-Time PCR

بررسی اثر گیاهان دارویی در القاء آپوپتوزیس در پروتواسکولکس های کیست هیداتید

بررسی بیان و متیلاسیون پروموترژن های
WIF-1 و WT1 در رده های سلولی سرطان پانکراس (Mia Paca II)، معده (AGS)  و ملانوما (A375) در حضور و عدم حضور سه ترکیب امگا-3، امگا-6 و نارینجین

تاثیر ویتکسین و کوئرستین برتولید واسطه های التهابی نوتروفیل های افراد سالم

ارتباط میزان بیان آنزیم
DNMT1 با متیلاسیون ژن Ecad در سل لاین Miapaka2

بررسی شیوع انگل های روده ای در ساکنین روستایی شهرستان های تاکستان (استان قزوین) و فومن (استان گیلان) در سال 1394

تایپینگ و بررسی فنوتیپی و ملکولی مقاومت به داروهای بتالاکتام، تتراسیکلین، آمینوگلیکوزید و کینولون در ایزوله های اسینتوباکتر جمع آوری شده از بیمارستان های آموزشی شهر قزوین

بررسی بیان ژن
IRP2 در نمونه های بافتی بیماران مبتلا بهالتهاب، متاپلازی و آدنوکارسینوممعده و بررسی اثر جوش شیرین و چای سیاه با و بدون همراهی هلیکوباکترپیلوری بر روی بیان این ژن در حیوان آزمایشگاهی

بررسی اثر پیش تیمار با هیدروژن سولفاید بر پیشگیری از ایجاد بیماری پارکینسون در مدل حیوانی 6_هیدروکسی دپامین

ارزیابی اثرات ایمونومدولاتوری عصاره گیاه دارویی اسکروفولاریا مگالانتا در مدل تجربی بیماری مولتیپل اسکلروزیس (ام اس)

بیان و تخلیص پروتئین نوترکیب
FGFR2b  و بررسی تغییرات ساختاری آن بر اثر برهمکنش با گالیک اسیدو نارنجین

بررسی ارتباط پلی مورفیسم های
, T+45GG+276 T ژن آدیپونکتین و G-238A ژن TNFα با مقاومت به انسولین و شاخص های استرس اکسیداتیو در افراد مبتلا به کبد چرب غیر الکلی

بررسی اثر فراکشن های مختلف گیاهان دارویی کاکوتی، مورد، سرخارگل و کافور بر پروتواسکولکس های کیست هیداتید و تعیین اثر ایمونومدولاتوری آنها بر ماکروفاژها

بررسی اثر ضد توکسوپلاسمایی 16 عصاره گیاهان دارویی در
in vitro

بررسی اثرات تحریک کننده ایمنی
Isotretinoinدر ماکروفاژهای آلوده به مایکوباکتریوم توبرکولوزیس

تعیین توزیع فراوانی ژنوتیپ های 18،16،11،6و33 ویروس پاپیلومای انسانی در بلوکهای بیماران مبتلا به سرطان سر و گردن

آنالیز موتاسیون
KRAS وتعیین میزان بیان ژن وارزیابی ایمنو هیستو شیمی پروتئینHIF1ANبه عنوان بیومارکر پیش آگهی دهنده احتمالی آدنوکارسینومای کولورکتال  انسانی

بررسی اثرات ضدالتهابی روتینبر نوتروفیل های افراد نرمال

بررسی ارتباط میان میزان بیان ژنهای دخیل در متابولیسم
Gemcitabine  مانند RRM1, CDA, DCK, SLC29A1 و میزانmicroRNA های کنترل کننده آنها ((mir-548d-3p, mir-608 در رده های سلولیسرطان پانکراس حساس و مقاوم به آن و در نمونه های نرمال و سرطانی بیماران

توالی یابی اگزون 1ژن
Contrin  در مردان ایرانی با ناباروری اولیه

بررسی بهبودی زخم پوستی ناشی از سوختگی با تلفیق سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش بر پایه پرده آمنیوتیک همراه با تابش لیزر کم توان