محورهای استراتژیک

محور های استراتژیک و کلی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
 
  •  تعیین اولویت های پژوهشی بر اساس نیازهای جامعه
  •  اجرای طرحهای پژوهشی مبتنی بر اولویت های پژوهشی کشور
  •  همکاری با سایر دانشگاه ها و مراکز علمی – پژوهشی داخلی و خارجی ، تبادل اطلاعات و انجام طرحهای مشترک و مرتبط با سلامت جامعه
  •  ترغیب و تشویق پژوهشگران با حمایتهای مالی از آنان
  •   ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی و آزمون های ژنتیکی به مردم استان و استان های همجوار