تماس با ما


شماره تماس : 6-33336001-028   داخلی 3146

تلفکس : 33360904
آدرس پستی : قزوین- بلوار شهید با هنر- دانشگاه علوم پزشکی قزوین- ساختمان علوم پایه- مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
پست الکترونیک : CMRC@QUMS.AC.IR