اساسنامه
اساسنامه مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
 
ماده 1-
به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی که در این اساسنامه مرکز تحقیقات نامیده می شود برای تامین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرار گرفت.
 ماده2-اهداف
1- توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم
2- انجام پژوهشهای بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظر ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی
3- جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها
4- تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه
5- ترغیب تشویق و بکارگیری محققین
6- کوشش درجلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرائی مربوطه در داخل کشور
7- همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران
ماده 3- ارکان مراکز عبارتند از :
الف – شورایعالی
ب – رئیس مرکز
 ماده 4- اعضاء شورایعالی مرکز عبارتند از :
1- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
2- معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
3- معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
4- رئیس مرکز
5- سه نفر از اعضاء هیات علمی مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و تائید رئیس دانشگاه
ماده 5- وظایف شورایعالی مرکز بشرح زیر می باشد:
1- تصویب خط مشی پژوهشی مرکز
2- تصویب طرحهای همکاری با سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی پژوهشی داخلی و خارج از کشور و سازمانهای بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه
3- بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیتهای مرکز
4- بررسی و تصویب و بودجه سالانه مرکز درمحدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی
5- تصویب دستورالعنل های مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعملهای اجرائی مرکز تحقیقات
6- پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز
تبصره : مصوبات شورایعالی مرکز براساس سیاستها و خط مشی ها و هماهنگی  با  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
ماده 6- رئیس مرکز به پیشنهاد شورایعالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر چهارسال یکبار منصوب می گردد و انتخاب مجدد و بلامانع است .
ماده 7- وظایف رئیس مرکز: بالاترین مقام اجرائی مرکزاست و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی جهت اجرای وظایف و اقدام می نماید.
 ماده 8: اعضاء مرکز: مرکز دارای دو نوع عضو بشرح زیر است :
الف ) اعضاء پیوسته : که اعضاء هیات علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند
ب ) اعضاء وابسته : که اعضاء هیات علمی سایر گروههای دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی هستند
 ماده 9- منابع مالی مرکز :
الف ) درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی
ب ) کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی
ج ) اعتبارات دولتی در صورت تخصیص
بدیهی است درصورتیکه طبق ضوابط دستورالعمل اجرایی نحوه اخذ مجوز تاسیس مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی ( دولتی – غیردولتی )‌و نحوه ارزشیابی آنها مصوب 30/2/81 شورای گسترش دانشگاهها، مراکز مذکور درمهلت پیش بینی شده، موفق به اخذ موافقت نهایی نگردد. این اساسنامه بالااثر خواهد شد.