اهداف راهبردی


اهداف راهبردی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی


 • ارتقاء و توسعه سطح دانش پزشکی و فراهم نمودن زمینه رشد افراد و ارتقای سلامت جامعه
 • افزایش آگاهی و تغییر نگرش و عملکرد جامعه در زمینه بیماریهای سلولی و مولکولی
 • ارتقای دانش و مهارت تحقیق
 • تربیت نیروی انسانی محقق
 • هدایت هدفمند تحقیقات علوم پزشکی
 • ارتقاء سطح همکاری و هماهنگی در بین محققین علوم پزشکی
 • ایجاد ارتباط و تعامل پویا در بین واحدهای تحقیقاتی علوم پزشکی
 • جلوگیری از انجام تحقیقات موازی توسط واحدهای پژوهشی علوم پزشکی
 • بهره برداری بهینه و نیز توزیع مناسب منابع (انسانی ، فیزیکی،مالی )
 • بسج بهتر و بیشتر منابع مالی  
 • انجام پژوهشهای علمی بنیادی و کاربردی به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی
 • راه اندازی روش های تشخیص مولکولی بیماری ها