لیست تجهیزات

جهت اطلاع از لیست و مشخصات تجهیزات موجود در آزمایشگاه مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی کلیک کنید. (Word_Pdf)