کارشناسان
 

مرتضی قنبری جوهکل

سمت : کارشناس آزمایشگاه

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی :انگل شناسی پزشکی

پست الکترونیک :  cmrc@qums.ac.ir

شرح وظایف : رسیدگی به آزمایشگاه و تجهیزات، نیاز سنجی جهت خرید تجهیزات، آموزش کار با تجهیزات به دانشجویان جدید، نظارت و کنترل بر کار با تجهیزات مرکز و...
هماهنگی و برگزاری جلسات شورای پژوهشی مرکز، رابط استراتژیک، رابط پرتال، انجام امور پژوهشی مربوط به طرح ها و مقالات، ...

شماره تماس مستقیم : 02833360904

شماره تماس داخلی : 3146