کارشناسان

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی پست الکترونیک محل کار _ شماره تماس
صفرعلی علیزاده
دکترای باکتری شناسی پزشکی
(کارشناس آزمایشگاه)
alizadeh120@yahoo.com
آزمایشگاه مرجع سلامت
028-33362959-60
نادر دیوان خسرو شاهی کارشناسی ارشد باکتری شناسی پزشکی
(کارشناس آزمایشگاه)
naderkhosroshahi@yahoo.com
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
028-33360904
جواد انصاری کارشناسی ارشد ژنتیک
(کارشناس آزمایشگاه)
J_ansari51@yahoo.com
آزمایشگاه مرجع سلامت
028-33362959-60
زهرا رشوند کارشناسی ارشد ژنتیک
(کارشناس آزمایشگاه)
آزمایشگاه مرجع سلامت
028-33362959-60
منیژه جلیلوند کارشناسی ارشد ژنتیک
(کارشناس آزمایشگاه)
Rahamj7@yahoo.com
آزمایشگاه مرجع سلامت
028-33362959-60
نرگس محمودی کارشناسی بهداشت محیط
(کارشناس پژوهش،
کارشناس زیرپورتال)
Mahmoudi.narges@yahoo.com
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
028-33360904
بهناز فامیل ستاریان کارشناسی ارشد ایمونولوژی
(کارشناس آزمایشگاه)
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
028-33360904