هیئت مؤسس
 
اعضای هیئت مؤسس این مرکز به شرح زیر می باشد.
 
جهت دریافت مشخصات و رزومه، روی اطلاعات کلیک کنید.
 
 
آقای دکتر فرزاد رجایی
اطلاعات
آقای دکتر نعمت الله غیبی
اطلاعات
آقای دکتر محمدرضا ساروخانی
اطلاعات
اطلاعات