اعضای هیئت موسس
 
اعضای هیئت مؤسس این مرکز به شرح زیر می باشد.
 
جهت دریافت مشخصات و رزومه، روی اطلاعات کلیک کنید.
 
 
دکتر فرزاد رجایی
اطلاعات
دکتر نعمت الله غیبی
اطلاعات
دکتر محمدرضا ساروخانی
اطلاعات
دکتر مرجان نصیری اصل
اطلاعات
دکتر سحر مقبلی نژاد اطلاعات