شورای پژوهشی
 
اعضای شورای پژوهشی این مرکز به شرح ذیل می باشد.
 
جهت دریافت مشخصات و رزومه، روی اطلاعات کلیک کنید.

 
آقای دکتر فرزاد رجایی اطلاعات
آقای دکتر نعمت الله غیبی اطلاعات
آقای دکترمحمد رضا ساروخانی اطلاعات
آقای دکتر رضا نجفی پور اطلاعات
آقای دکتر هاشم حقدوست یزدی اطلاعات
آقای دکتر مهدی سهمانی                          اطلاعات
خانم دکتر معصومه اصلانی مهر اطلاعات
خانم دکتر مرجان نصیری اصل اطلاعات