اعضای شورای پژوهشی
 
اعضای شورای پژوهشی این مرکز به شرح ذیل می باشد.
 
جهت دریافت مشخصات و رزومه، روی اطلاعات کلیک کنید.
 
دکتر فرزاد رجایی اطلاعات
دکتر نعمت الله غیبی اطلاعات
دکترمحمد رضا ساروخانی اطلاعات
دکتر رضا نجفی پور اطلاعات
دکتر هاشم حقدوست یزدی اطلاعات
دکتر مهدی سهمانی                          اطلاعات
دکتر معصومه اصلانی مهر اطلاعات
دکتر مرجان نصیری اصل اطلاعات
دکتر سحر مقبلی نژاد اطلاعات
دکتر فاطمه سمیعی راد اطلاعات