اعضای شورای پژوهشی
 
اعضای شورای پژوهشی این مرکز به شرح ذیل می باشد.
 
جهت دریافت مشخصات و رزومه، روی اطلاعات کلیک کنید.
دکتر فرزاد رجایی اطلاعات
دکتر نعمت الله غیبی اطلاعات
دکترمحمد رضا ساروخانی اطلاعات
دکتر رضا نجفی پور اطلاعات
دکتر هاشم حقدوست یزدی اطلاعات
 دکتر محمد صوفی آبادی                 اطلاعات
دکتر بابک رحمانی اطلاعات
دکتر مرجان نصیری اصل اطلاعات
دکتر سحر مقبلی نژاد اطلاعات
دکتر مهدی آزاد  اطلاعات
دکتر فاطمه سمیعی راد اطلاعات
دکتر یزدان نادری اطلاعات
دکتر احسان عالی اطلاعات
دکتر علیرضا فراست  اطلاعات
دکتر حسین پیری اطلاعات
دکتر محمدرضا علی اصغرزاده اطلاعات