تاریخچه

نام :
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین
 
آدرس : قزوین، بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین.
 
تاریخ شروع به کار : مجوز راه اندازی مرکز تحقیقات علوم پایه پزشکی در مورخ 6/2/85 با رای شورای مرکزی دانشگاه علوم پزشکی قزوین صادر گردید .
این مرکز تشکیلاتی است که به منظور گسترش امور پژوهشی ، آموزشی و ارتقاء دانش در علوم پایه پزشکی آشنا سازی محققین و دانشجویان گروه پزشکی با آخرین دستاوردها و پیشرفت های حاصله به ویژه در بخش های پایه پزشکی و ارائه راه حل در امور بهداشتی و درمانی به منظور دستیابی به اهداف ذیل تاسیس و محل آن در ساختمان علوم پایه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در نظرگرفته شد.
این مرکز با پیگیری های مکرر ریاست وقت مرکز و معاونت محترم پژوهشی دانشگاه در تاریخ 10/8/88 موفق به اخذ موافقت اصولی از شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی گردید و کار خود را با عنوان مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی قزوین آغاز کرد.