ریاست

دکتر محمدرضا ساروخانی

سمت : ریاست مرکز

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی

رشته تحصیلی : بیو تکنولوژی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیک : mrsarookhani@qums.ac.ir

دریافت رزومه

لینک سامانه پژوهان

شماره تماس : 02833336001- داخلی 3924

آدرس : مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی