متون عمومي

ریاست ،عضو هیئت موسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
 
آقای دکتر محمدرضا ساروخانی (عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی_گروه بیوتکنولوژی)
   
     دکترای تخصصی بیوتکنولوژی (استاد)

 
       
        Sarokhani2002@yahoo.com

  
      دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی، گروه بیوتکنولوژی
   
     028-33336001-6 ، داخلی 2343