ریاست

دکتر شهرام دارابی

سمت : رئیس مرکز

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی

رشته تحصیلی : علوم تشریح

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیک : mrsarookhani@qums.ac.ir

دریافت رزومه

لینک سامانه پژوهان

شماره تماس : 02833336001- داخلی 3924

آدرس : مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی