مقالات فارسی 2013
عنوان
 
فایل مقاله
 
آپوپتوز:  مرگ برنامه ریزی شده سلولی

بررسی اثر تزریق لیدوکایین به داخل هسته پاراژیگانتو سلولاریس جانبی بر روی درد ناشی از آزمون فرمالین صفحه داغ در موش صحرایی

بررسی تاثیر جنس و نژاد در تاثیر محرومیت غذایی بر رفتار درد در آزمون فرمالین در موش صحرایی

بررسی
ملکولی بتالاکتامازهای وسیع الطیف در ایزوله های انتروباکتر جمع آوری شده از بیمارستانهای آموزشی شهرهای قزوین و تهران

فراوانی بتالاکتامازهای با طیف گسترده و ژنوتیپ های TEM و SHV
در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های بالینی جمع آوری شده از بیمارستان های شهر قزوین

طراحی
بیوانفورماتیکی و بهینه سازی پپتیدهای مهارکننده گیرنده تروپومایوزین کیناز B در رده سلولی U266
 
بررسی همزمانی حضور بتالاکتاماز های وسیع الطیف و فاکتورهای پلاسمیدی مقاومت به کینولون در ایزوله های انتروباکتر جمع آوری شده از بیمارستان های شهرهای قزوین، کرج و تهران

اثرات
دگزامتازون بر تغییرات مورفومتریک اپیدیدیم و مجرای دفران در موش سوری
 
تأثیر امواج مغناطیسی تلفن همراه بر مدل صرع تجربی ناشی از تزریق پنتیلن تترازول در موش
 
اثر مواجهه با استرس مزمن ناهمگن ترتیبی در مادران باردار بر رفتار درد ناشی از آزمون فرمالین در فرزندان بالغ موش صحرایی
 
اثر تزریق آگونیست و آنتاگونیست گیرنده 1 اورکسین در ناحیه تگمنتوم شکمی بر علایم سندرم محرومیت مرفین
 
اثر آنتاگونیست گیرنده  1اورکسین بر محرومیت غذایی حاد در آزمون فرمالین
 
بررسی اثر تترا اتیل آمونیوم و ویتامین های گروه ب بر اثربخشی پیوند سلولی در درمان بیماری پارکینسون در مدل حیوانی 6-هیدروکسی دوپامین
 
اثر غیر فعال کردن موقتی بخش ریسترال شکمی-میانی بصل النخاع روی بی دردی ناشی از استرس شنا در آزمون فرمالین در موش صحرایی
 
بررسی اثرات تزریق لیدوکائین به داخل بخش سری شکمی- میانی بصل النّخاع بر رفتارهای دردی در آزمون های صفحه داغ و فرمالین در موش صحرایی
 
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه Salvia Sahendica بر روی تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری
 
فراوانی پلی مورفیسم در جایگاه های INT4، D543 و 3UTR در افراد مسلول و سالم زاهدان
 
اثر ضد تشنجی عصاره هیدروالکلی گیاه مخلصه( Scrophularia striata Boiss)  بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری
 
شناسایی گونه های کاندیدای جداشده از موارد ولوو واژینیت کاندیدایی با مقایسه دو روش کشت و مولکولی ابداعی در سال 1391
 
تهیه و بهینه سازی نانوذرات کیتوسان به عنوان حامل داروی آنتی آلزایمر تاکرین و تخمین اندازه نانوذرات با روش شیمی سنجی
 
ارتباط تعداد و تحرک اسپرم و سن زنان با موفقیت تلقیح داخل رحمی
 
بررسی اثرات ضد دردی عصارة هیدروالکلی هستۀ انگور با استفاده از آزمون فرمالین و صفحۀ داغ در موش سوری نر
 
اثر آمیگدالین بر درد ناشی از فرمالین در موش های سوری نر
 
اثرات استرس مزمن چندگانه بر ساختار بافتی بیضه موش صحرایی
 
فراوانی ژن های tst، entB، entC در میان نمونه های بالینی استافیلوکوک اورئوس جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های آموزشی قزوین