عنوان دانلود
بررسی حضور آلژینات در ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا با الگوی مقاومت دارویی چندگانه جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستانهای های شهرهای قزوین و تهران
کاربرد روش RE_SNPs در مطالعه فیلوژنی باسیلوس آنتراسیس در ایران
به کارگیری روش سریع و حساس  Real time PCR در تشخیص ناخالصی های DNA در اینترفرون نوترکیب
اثر پیشدرمانی با مهارکننده کانالهای پتاسیمی 4_امینوپیریدین بر بیماری پارکینسون القا شده با سم 6 هیدروکسی دپامین در موش صحرایی
اثر مواجهه با تنش ترکیبی در دوره جنینی بر ذخیره حافظه در مدل یادگیری اجتنابی غیرفعال موشهای صحرایی
فراوانی ژن های کد کننده فیمبریه های نوع 1 و P در جدایه های اشرشیاکلی بیماران بستری در بیمارستان های کرج و قزوین
اثرات بافت شناختی تنش مزمن چندگانه بر روی تخمدان موش صحرایی
اثر نیکل بر ساختار ناحیه کینازی گیرنده فاکتور رشد فیبروبلاستی نوع دو
تعداد بازديد اين صفحه: 3883
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53305315 تعداد بازديد زيرپورتال: 267379 اين زيرپورتال امروز: 349 سایت در امروز: 37845 اين صفحه امروز: 14