دکتر هاشم حقدوست یزدیعضو هیئت موسس و شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی


آقای دکتر هاشم حقدوست یزدی (عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی_گروه فیزیولوژی)


      دکترای تخصصی فیزیولوژی (استادیار)
         
      دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پزشکی،گروه فیزیولوژی
       
        028-33336001-6 ، داخلی 3152
 
       دریافت رزومه