دکتر رضا نجفی پور


عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی


آقای دکتر رضا نجفی پور (عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی_گروه بیوشیمی و ژنتیک)
     دکترای تخصصی ژنتیک (دانشیار)
     
                                             rnajafipour@gmail.com     

      دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پزشکی، گروه بیوشیمی و ژنتیک
     028-33336001-6 ، داخلی 3135