دکتر مرجان نصیری اصلعضو هیئت موسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی


خانم دکتر مرجان نصیری اصل (عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی_گروه فارماکولوژی)


      دکترای تخصصی فارماکولوژی (استاد)

                
     mnassiriasl@qums.ac.ir

      دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پزشکی، گروه فارماکولوژی


      028-33336001-6 ، داخلی 3157